Compliment del 'Reglamento General de Protección de Datos'

innovaCP compleix amb els requisits del 'Reglamento General de Protección de Datos'

Alguns d'aquests requeriments són que l'aplicació funcioni amb gestió d'usuaris diferenciats segons el seu nivell d'accés a les dades, i altres que comentem a continuació:

Un aspecte important conseqüència d'aquest Reglament, és que un usuari d'un sistema d'identificació biomètric (empremtes dactilars en el nostre cas) tingui una alternativa per a identificar-se en el sistema sense l'empremta. Aquesta alternativa en el nostre cas és un codi numèric que des de l'aplicació se li pot assignar a un alumne que els seus pares/tutors no permetin que al seu fill se li registrin les empremtes. Amb aquest codi que l'alumne haurà d'escriure en el teclat del terminal d'empremtes, el sistema el cosiderarà fitxat igualment.

Cal afegir que tot i que el 100% dels usuaris fessin servir la identificació amb empremta, el sol fet que un sistema no permetés aquesta alternativa el faria incomplir aquesr reglament, ja que es podria considerar com una 'imposició'. Amb innovaCP esteu coberts davant aquest fet.

Cal destacar també que el Reglament estableix que el centre ha de tenir autorització dels pares/tutors dels alumnes per poder utilitzar qualsevol sistema d'identificació biomètric (empremtes dactilars en el nostre cas).