Enviament d'alertes programable

L'usuari pot configurar l'enviament d'alertes per pantalla o emails a les hores triades, i l'aplicació en aquelles hores generarà una llista d'alumnes que no han fitxat en el terminal del servei corresponent tot i que estaven abonats, i que per tant és una falta d'assistència.

Com s'ha explicat, els terminals estan en contínua comunicació amb el sistema, i és per això que no és necessari que hi hagi cap PC amb l'aplicació oberta que generi l'alerta.